Daemon News Ezine BSD News BSD Mall BSD Support Forum BSD Advocacy BSD Updates

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

cvs commit: src/bin/cat cat.1 src/bin/csh csh.1 src/bin/mkdir mkdir.1 src/bin/rmdir rmdir.1 src/bin/sync sync.8 src/bin/date date.1 src/bin/pax pax.1 src/bin/sh sh.1 src/bin/domainname domainname.1 src/bin/pwd pwd.1 src/bin/sleep sleep.1 ...charnier  1998/06/29 23:43:25 PDT

 Modified files:    (Branch: RELENG_2_2)
  bin/cat       cat.1 
  bin/csh       csh.1 
  bin/mkdir      mkdir.1 
  bin/rmdir      rmdir.1 
  bin/sync       sync.8 
  bin/date       date.1 
  bin/pax       pax.1 
  bin/sh        sh.1 
  bin/domainname    domainname.1 
  bin/pwd       pwd.1 
  bin/sleep      sleep.1 
  bin/hostname     hostname.1 
  bin/rmail      rmail.8 
  bin/stty       stty.1 
 Log:
 Various changes obtained from current.
 
 Revision Changes  Path
 1.3.2.2  +14 -16  src/bin/cat/cat.1
 1.5.2.2  +35 -25  src/bin/csh/csh.1
 1.3.2.2  +2 -2   src/bin/mkdir/mkdir.1
 1.3.2.2  +4 -2   src/bin/rmdir/rmdir.1
 1.3.2.2  +3 -3   src/bin/sync/sync.8
 1.8.2.8  +2 -2   src/bin/date/date.1
 1.3.2.2  +6 -5   src/bin/pax/pax.1
 1.9.2.9  +3 -3   src/bin/sh/sh.1
 1.2.6.2  +2 -2   src/bin/domainname/domainname.1
 1.2.8.2  +2 -2   src/bin/pwd/pwd.1
 1.2.8.3  +2 -2   src/bin/sleep/sleep.1
 1.3.2.3  +2 -2   src/bin/hostname/hostname.1
 1.2.8.2  +5 -5   src/bin/rmail/rmail.8
 1.4.2.4  +4 -2   src/bin/stty/stty.1